۷عامل انحطاط جهان

١- ثروت بدون کار

٢- لذت بدون وجدان

٣- دانش بدون تعهد

٤- تجارت بدون پاکدامنى

٥- علم بدون انسانیت

٦- عبادت بدون فداکارى

٧- سیاست بدون اصول اخلاقى

«مهاتما گاندى»

افزایش آمار بازدید تک باکس