١٦ قانون براى مردان

١- قوانین را همیشه زنان تعیین مى ‌کنند.
٢- قوانین در هر لحظه و بدون اعلام قبلى ممکن است تغییر یابند.
٣- هیچ مردى وجود ندارد که تمام قوانین را بداند.
٤- هرگاه زنى شک کند که مردى تمام قوانین را مى ‌داند، باید بلافاصله بعضى یا تمام قوانین را تغییر دهد.
٥- زنان هرگز اشتباه نمى ‌کنند.
٦- (اگر زنى اشتباه کند، حتماً به دلیل سوء تفاهم ناشى از نتیجه مستقیم کارى است که یک مرد انجام داده است.)
٧- (اگر قانون شماره  ٦ به کار رود، مرد باید فوراً به خاطر آن که باعث سوء تفاهم شده است عذرخواهى کند.)
٨- زنان می‌توانند عقیده  خود را در هر لحظه که بخواهند تغییر دهند.
٩- مردان هرگز نباید عقیده  خود را تغییر دهند، مگر با موافقت کتبى زنان.
١٠- زنان حق دارند که در هر لحظه عصبانى یا ناراحت باشند.
١١- مردان باید همیشه آرامش خود را حفظ کنند، مگر زمانى که زنان از آنها بخواهند که عصبانى یا ناراحت باشند.
١٢- زنان تحت هیچ شرایطى نباید اجازه دهند مردان بفهمند که آنها مى خواهند مردان عصبانى و ناراحت باشند یا نه.
١٣- از مردان انتظار مى ‌رود که همیشه فکر زنان را بخوانند.
١٤- هنگامى که زنان گله‌گذارى و شکایت مى کنند، مردان هرگز نباید عباراتى نظیر «مهم نیست» یا «تمام شد؟» را به کار ببرند.
١٥- هر تلاشى براى نوشتن و مستندسازى قوانین به آسیب جسمى و نقص عضو منجر می‌شود.
١٦- مردى که از قوانین اطاعت نکند، بى  ‌اراده، بى عرضه، بى لیاقت، بى شعور و ... است.
 

افزایش آمار بازدید تک باکس