خبر بد ۲

بیمار: من در بیمارستانم! چه اتفاقی افتاده؟
دکتر: شما با قطار تصادف کرده‌اید.
بیمار: کی؟ من اصلاً یادم نمیاد. حالا چی شده؟
دکتر: من یک خبر خوب براتون دارم و یک خبر بد. کدومش را اول بگم؟
بیمار: خوب ... اول خبر بد را بگین.
دکتر: هر دو پای شما به شدت آسیب دیده بود و ما مجبور شدیم که هر دو را از بالای زانو قطع کنیم.
بیمار: وای خدای من! چه وحشتناکه! حالا خبر خوبتون چیه؟
دکتر: یکی از پرسنل بخش جراحی حاضره کفشهاتون رو به قیمت خوبی بخره.
 

افزایش آمار بازدید تک باکس