آخرین آمارهای جهانی

کلیه  آمارهاى زیر مربوط به سال ٢٠٠۶ میلادى است.

جمعیت
جمعیت فعلى جهان: ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر
میزان زاد و ولد: ۴۴/۴ نفر در هر ثانیه
میزان مرگ و میر: ۶٧/١ نفر در هر ثانیه
میزان رشد جمعیت:  ۴٢/٢ نفر در هر ثانیه


دولت و اقتصادهزینه‌هاى نظامى دولت‌ها: ۶٠٠٠ میلیون دلار در ساعت
هزینه‌هاى آموزشى دولت‌ها: ١٠٨ میلیون دلار در ساعت
تعداد کشورهاى عضو سازمان ملل: ١٩٢
تعداد خودروهاى تولید شده در سال: ۴,۱۰۴ دستگاه در ساعت
تعداد دوچرخه‌هاى تولید شده در سال: ۱۲,۴۵۶ دستگاه در ساعت
تعداد کامپیوترهاى فروخته شده در سال: ۹,۶۱۲ دستگاه در ساعت

آموزش
تعداد عنوان‌ کتاب‌هاى چاپ شده در سال: ١٠٨ عنوان در هر ساعت
تعداد روزنامه‌هاى منتشر شده در سال: ۶۰,۰۰۰ در هر ساعت
تعداد کسانى که به تماشاى فیلم‌هاى سینمایى رفته‌اند: ۱,۴۵۰,۸۰۰ نفر در هر ساعت
کلّ زمان انتظار در اینترنت براى بارگیرى فایل‌ها: ۴,۴۶۶,۸۰۰ ساعت در هر ساعت

محیط زیست
نابودى جنگل‌ها: ١٢٩۶ هکتار در هر ساعت
نابودى زمین‌هاى حاصلخیز به خاطر فرسایش خاک: ٧٢٠ هکتار در هر ساعت
انتشار گاز دى‌اکسیدکربن (CO٢): ۵/٢ تن در ساعت
وزن زمین: ۶,۵۷۵,۰۰۰ هزار میلیارد تن
سن زمین: ۴,۵۲۷,۶۴۲,۵۳۱ سال
مقدار ماهى‌هاى صید شده: ۱۰,۴۴۰ تن در هر ساعت

غذا
غذاهاى تهیه شده: ٠٨/٠ تن در هر ثانیه
میزان کالرى مصرف شده: ۱,٣٧٢,۶۶۶ میلیون کالرى در هر ثانیه
میزان پروتئین مصرف شده: ۴۷,۸۵۵ میلیون گرم در ثانیه
تعداد کودکان زیر وزن طبیعى: ۱۸۰,٠٠٠,۰۰۰ نفر
تعداد افراد گرسنه: ۲۷۳,٧۵٠,۰۰۰ نفر
تعداد کسانى که از گرسنگى مى‌میرند: ٣٣/٠ نفر در ثانیه

آبمیزان آب مصرفى: ۴٧٩ میلیارد لیتر در ساعت
میزان مرگ و میر بر اثر مصرف آب آلوده: ۱۶/٠ نفر در ثانیه

بهداشت
میزان مرگ و میر براثر بیمارى‌های واگیردار: ١٩٨٠ نفر در ساعت
میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال: ١٢۶٠ نفر در ساعت
میزان سقط جنین: ۵۲۵۱ مورد در ساعت
میزان سقط جنین به دلیل خطر سلامت مادر: ١۴٧ مورد در ساعت
تعداد افراد HIV مثبت: ۳۰,٠٠٠,۰۰٠ نفر
مرگ و میر ناشى از بیمارى ایدز: ۶,۴٠٠,۰۰۰ نفر
مرگ و میر ناشى از سرطان: ٧٢٠ نفر در ساعت
مرگ و میر ناشى از مالاریا: ١١۵ نفر در ساعت
مرگ و میر ناشى از استعمال دخانیات: ٣۶٠ نفر در ساعت
میزان سیگار تولید شده: ۶۳۱ میلیون نخ سیگار در هر ساعت
هزینه  مصرفى دولت‌ها در زمینه بهداشت: ١٣۶ میلیون دلار در ساعت
میزان مرگ و میر ناشى از تصادفات رانندگى: ٣١ نفر در ساعت

افزایش آمار بازدید تک باکس