عجایب هفتگانه


از یک گروه از دانش‌آموزان خواستد اسامى عجایب هفتگانه را بنویسند...
على رغم اختلاف نظر ها، اکثراً این‌ها را جزو عجایب هفت گانه نام بردند:
١) اهرام مصر
٢)  تاج محل
٣)  دره بزرگ(به نام گراند کانیون در امریکا
٤)  کانال پاناما
٥) کلیساى پطرس مقدس
٦) دیوار بزرگ چین
آموزگار هنگام جمع کردن نوشته هاى دانش آموزان، متوجه شد که یکى از آن‌ها هنوز کارش را تمام نکرده است.
از دخترک پرسید که آیا مشکلى دارد...
دختر جواب داد: بله کمى مشکل دارم، چون تعداد شگفتى ها خیلى زیاد است و نمی‌دانم کدام را بنویسم...
آموزگار گفت: آن‌هایى را که نوشته اى نام ببر شاید ما هم بتوانیم کمک کنیم...، دخترک با تردید چنین خواند:
به نظر من عجایب هفت گانه دنیا عبارتند از:
١) دیدن
٢)  شنیدن
٣)  لمس کردن
٤)  چشیدن
٥)  احساس کردن
٦)  خندیدن
٧)  دوست داشتن
اتاق در چنان سکوتى فرو رفت که حتى صداى زمین افتادن سنجاق شنیده مى شد.
آن چیزهایى که به نظر مان ساده و معمولى می‌رسند و آن‌ها را نادیده و دست کم می‌گیریم، حقیقا شگفت انگیزند...
!
با ملایمت به یادمان مى آورند که با ارزش ترین چیزهاى زندگى ساخته دست انسان نیستند و آن‌ها را نمی‌توان خرید...
آن قدر خود را مشغول نکنید که بى توجه از کنارشان بگذرید...
 
افزایش آمار بازدید تک باکس