همیت بستن گربه

در معبدى گربه‌اى وجود داشت که هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آن‌ها مى‌شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه مى‌رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختى ببندد. این روال سال‌ها ادامه پیدا کرد و یکى از اصول کار آن مذهب شد. سال‌ها بعد استاد بزرگ در گذشت. گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه‌اى خریدند و به معبد آوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول مراقبه را درست به جاى آورده باشند. سال‌ها بعد استاد بزرگ  دیگرى رساله‌اى نوشت درباره اهمیت بستن گربه
 
افزایش آمار بازدید تک باکس