در مورد من هم درست از آب درآمد!

این مطلب را تا آخر بخوانید و به اتفاقى که مى‌افتد کمى فکر کنید (٣٠ ثانیه بیشتر وقتتان را نمى‌گیرد)
لطفاً به سوالات زیر به سرعت پاسخ دهید؟
نتیجه چیست؟
٢+٢
٤+٤
٨+٨
١٦+١٦
حالا خیلى سریع عددى بین ٥ تا ١٢ را انتخاب کنید.
انتخاب کردید؟
حالا بروید پایین

٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠

عدد انتخابى شما ٧ بود؟
این آزمایش توسط پروفسور مک کین یکى از پژوهشگران برجسته در زمینه مطالعات ذهنى در آمریکا انجام شده است.
در این آزمایش با طرح ٤ سوال اول ذهن شما شرطى شده و در هنگام انتخاب عددى بین ٥ تا ١٢ ابتدا ذهن به طور ناخودآگاه این دو عدد را جمع مى‌کند یعنى ١٧ ولى چون ١٧ بین ٥ تا ١٢ نیست، ذهن اتوماتیک به عدد ٧ مى‌رسد که از ٥ بزرگ‌تر است.
این آزمایش انقلابى بزرگ در آزمایش‌هاى رفتارى نسبت به آموخته‌هاى ما از دوران کودکى و اجتماع و آن چیزى که شبانه‌روز از طریق رسانه‌ها به ما مى‌رسد ایجاد کرده است.
طبق نتیجه پژوهش‌ها، ذهن مردم وقتى شرطى شد دیگر آن طور که باید عمل نمى‌کند و صرفاً از آنچه پیرامونش مى‌گذرد پیروى مى‌کند.
توصیه پژوهشگران این است که: بیشتر فکر کنید و از بیان نتایجى که به آن مى‌رسید نهراسید.

افزایش آمار بازدید تک باکس