عشق واقعی

امیرى به شاهزاده خانمى گفت:
من عاشق توام.
شاهزاده خانم گفت:
زیباتر از من خواهرم است
که در آن سو ایستاده است
نمى‌خواهى او را ببینى؟
امیر برگشت و هیچکس را ندید.
شاهزاده خانم گفت:
تو عاشق نیستى
عاشق واقعى به غیر نظر نمى‌کند.
افزایش آمار بازدید تک باکس