آدم‌ها

آدم‌هاى بزرگ درباره ایده‌ها سخن مى‌گویند آدم‌هاى متوسط درباره چیزها سخن مى‌گویند آدم‌هاى کوچک پشت سر دیگران سخن مى‌گویند آدم‌هاى بزرگ درد دیگران را دارند آدم‌هاى متوسط درد خودشان را دارند آدم‌هاى کوچک بى‌دردند آدم‌هاى بزرگ عظمت دیگران را مى‌بینند آدم‌هاى متوسط به دنبال عظمت خود هستند آدم‌هاى کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران مى‌بینند آدم‌هاى بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند آدم‌هاى متوسط به دنبال کسب دانش هستند آدم‌هاى کوچک به دنبال کسب سواد هستند آدم‌هاى بزرگ به دنبال طرح پرسش‌هاى بى‌پاسخ هستند آدم‌هاى متوسط پرسش‌هائى مى‌پرسند که پاسخ دارد آدم‌هاى کوچک مى‌پندارند پاسخ همه پرسش‌ها را مى‌دانند آدم‌هاى بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند آدم‌هاى متوسط به دنبال حل مسئله هستند آدم‌هاى کوچک مسئله ندارند آدم‌هاى بزرگ سکوت را براى سخن گفتن برمى‌گزینند آدم‌هاى متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح مى‌دهند آدم‌هاى کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود مى‌گیرند
افزایش آمار بازدید تک باکس