نقل قولی از ساعد مراغه‌ای

ساعد مراغه‌اى از نخست‌وزیران عهد پهلوى نقل کرده است:
زمانى که نایب کنسول شدم با خوشحالى پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم رساندم.
اما وى با بى‌اعتنایى تمام سرى جنباند و گفت: «خاک بر سرت کنم، فلانى کنسول است، تو نایب کنسول؟!»
گذشت و چندى بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم، آن هم با قیافه‌اى حق به جانب. باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت: «خاک بر سرت کنم، فلانى معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولى؟!»
شدیم معاون وزارت امور خارجه، که خانم باز گفت: «خاک بر سرت، فلانى وزیر امور خارجه است و تو ... ؟!»
شدیم وزیر امور خارجه گفت: «فلانى نخست‌وزیر است ... خاک بر سرت کنم!»
القصه آنکه شدیم نخست‌وزیر و این بار با گام‌هاى مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابى یکه بخورد و به عذرخواهى بیفتد.
تا این خبر را دادم به من نگاهى کرد، سرى جنباند و آهى کشید و گفت: «خاک بر سر ملتى که تو نخست‌وزیرش باشى!»

 

افزایش آمار بازدید تک باکس