جملات قصار

• نتیجه‌گیرى، زمانى صورت می‌گیرد که از بیشتر فکر کردن خسته شده باشید.

• براى هر عملى، توجیه مثبت و منفى وجود دارد.

• تا وقتى اشتباه نکرده‌اید هیچکس به حرف شما گوش نمی‌کند.

• موفقیت همیشه در خلوت اتفاق می‌افتد و شکست در حضور دیگران.

• دزدیدن ایده یکنفر «خیانت» است ولى دزدیدن ایده تعدادى از افراد، «پژوهش» نام دارد.

• کار واقعى توسط کارمندانى صورت می‌گیرد که در تلاش براى رسیدن به سطح بازنشستگى و ناتوانى هستند.

• هر چه زودتر عقب بیافتید، فرصت جبران بیشترى خواهید داشت.

 

افزایش آمار بازدید تک باکس