معما؟

برادر زن جاسم دایی زن قاسم میشه.جاسم چه کاره زن قاسم میشه؟

جواب را هفته بعد مینویسم.

اگه کسی جواب رو زودتر خواست به ایمیلش میفرستم.

افزایش آمار بازدید تک باکس