میلیارد یعنى چه؟

خیلى وقتها از زبان مردم و بخصوص سیاستمداران مىشنویم که خیلى عادى در مورد «میلیارد» صحبت مىکنند. در واقع، «میلیارد» عددى است که درک آن بسیار پیچیده و مقدار آن بسیار بزرگ است. براى آن که درک بهترى از «یک میلیارد» به دست آورید به موارد زیر توجه کنید:

الف – یک میلیارد ثانیه  پیش سال ١٩٥٩ بود.
ب – یک میلیارد دقیقه  پیش حضرت عیسى زنده بود.
پ – یک میلیارد ساعت پیش اجداد ما در عصر سنگ زندگى مىکردند.
ت – یک میلیارد روز پیش، هیچ موجودى بر روى کره  زمین روى دو پا راه نمى‌رفت.
افزایش آمار بازدید تک باکس