سریعترین پدر


 

سه تا دانش آموز در حیاط مدرسه با هم درباره پدرانشان صحبت مى کردند. 
اولـى گـفت:  پدر من سریعترین دونده است.  او با تیر و کمان تیرى به سمت هدف مى اندازد و شروع به دویدن مى کند و خودش زودتر به هدف مى رسد. 
دومى گفت:  این که چیزى نیست.  پدر من شکارچیه.  او با تفنگ به سمت هدف شلیک مى کند و خودش زودتر از تیر به هدف مى رسد. 
سومى گفت:  بیخود با هم جر و بحث نکنید.  شما معنى سرعت را هنوز درست نفهمیده اید.  پدر من کارمند دولته. ساعت ٥/٤ کارت خروجش از اداره را میزنه و ساعت سه و چهل و پنج دقیقه خونه است. 

 
افزایش آمار بازدید تک باکس